Home ความรู้ คนฉลาดจริง จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากคนทั่วไป

คนฉลาดจริง จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากคนทั่วไป

0
20

ในสังคมเราทุกวันนี้ นับวันยิ่งดูย ากมากที่จะหาและรู้ว่าใครรู้จริงอ ว ดรู้เ สแ ส ร้ งไม่รู้ทำเป็นรู้เก่งจริง

อวดเก่งสร้างภาพฉลาด หรือ โ ง่ ปรัชญาคลาสสิคได้กล่าวไว้คือ คน โ ง่ มักอวดฉลาดคนฉลาดมัก

แกล้ง โ ง่ โดยมากคนอวดเก่ง อวดฉลาดมักไม่ฉลาดจริง แต่คนเก่งและฉลาดจริงดูได้จากคุณสมบัติ

เบื้องต้นดังนี้ไม่อวด ความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหนแต่พิสูจน์ได้เสมอ เมื่อเจอเวลาต้องใช้มันมักเป็น

คนถ่อมตนไม่ โอ้อวดในความสามารถเกินงาม จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิ สู จน์ตนเองเสมอเมื่อเวลาที่เกิด

ปัญหาเขาเหล่านั้น มักแสดงวิสัยทัศน์จ นเราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถพูดเก่งแต่ไม่พูดมากเพราะ

คนเก่งคนฉลาดจริงๆเขารู้ว่าเขาฉลาดขึ้น ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆเข้าตัว

อยู่เสมอและพูดต่อเมื่อมีประโยชน์และสร้างสรรค์ใช้ S o c i a l M e d i a ใช้รับข้อมูลในสิ่งที่เขา

สนใจและส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอ ยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวส า ร คนเก่งคนฉลาดจริงๆจะ

เลือกเ ส พ แต่ข้อมูลดีๆ เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงานหรือบริหารชีวิต

ทั้งพย าย ามแบ่งปันเพื่อให้คนอื่นๆได้เ ส พ ข้อมูลดีๆ ที่เขาคัดสรรมาแล้วมีความรู้มากกว่าอาชีพที่ทำ

คนเก่งคนฉลาดจะพัฒนาตนเองเสมอ และใช้เวลาคุ้มค่าเพื่อก้าวไปข้างหน้า อย่ างมั่นคงแข็งแรงไม่ปล่อย

ให้เสียโอกาสโดยเวลาเดินไปข้างหน้า จะไม่ย้อนถอยหลังจัดสรรเวลาได้อย่ างมีประสิทธิภาพคนเก่งคนฉลาด

จริงๆสร้างสมดุลชีวิตระหว่างเรื่องงาน กับเรื่องส่วนตัวเต็มที่กับเรื่องที่ทำคนเก่งและฉลาดจะเลือกบริหารเวลา

อย่ างสมดุลจะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้า เมื่อหมดเวลางานสามารถสร้างความสุข ผ่ อ น คลายกับตนเอง

อยู่เสมอกลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว แม้จะเจอสิ่งเ ล ว ร้ า ย เข้ามาก็ตาม จะลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย ามล้ มลง

ไม่มีใครไม่เคยผิ ดพ ล าดหรือผิดหวัง เพียงแต่เขาไม่จมกับความทุ กข์ตลอดเวลา แต่หาทางลุกขึ้นสู้ได้

ทุกครั้งรู้ว่าตนมีความสามารถมากมาย แต่ไม่เสียเวลาภูมิใจจะมีความมั่นใจแต่ไม่ใช่อีโก้เปิดรับฟังผู้คนเสมอ

ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตน ทุกครั้งที่ประส บความสำเร็จเขาจะดีใจไม่นานเขาจะหาทางพัฒนาตนเอง

และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นไปคนเก่ง คนฉลาดจริงๆไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่งและฉลาดมักเก่งในการจูงใจ ผู้คนให้คล้อยตามในแนวทางและความคิดของ

เขาไม่ต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกี ย รติและนับถือจากความรู้ความสามารถ วิธีคิดและการกระทำที่

เป็นเสมือนกระบอกเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า คนเก่งคนฉลาดจริงๆอาจมีหรือไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ไม่ได้จบจากสถาบันมีชื่อเสียง หรือจบการศึกษาระดับสูง แต่มีผลงานการันตีความสามารถอยู่เสมอในยุคนี้คน

เก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ แสดงความรู้ความสามารถได้ไม่ย าก จากโ ซเ ชี ยลเน็ตมีเดียวุฒิการ

ศึกษาใบปริญญา อาจเป็นเพียงใบเบิกทาง แต่พรสวรรค์ความสามารถประสบการณ์ และผลงานที่ดีต่างหาก

ใช่จะหาได้ในทุกคนคนเก่งคนฉลาดจริงๆ ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตนเอง โ ง่ เมื่อเขาผิ ดพล าดกับให้โอกาส

คำแนะนำและให้กำลังใจเสมอ คนเก่งคนฉลาดจริงๆมักให้โอกาสคนเสมอ เมื่อเขาทำความผิ ดพล าดและพร้อม

แนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้น สะท้อนความผิดของตนให้ยอมรับและพัฒนาตนเอง แล้วคุณสังเกตคนที่คุณ

รู้จักพบเจอคนประเภทนี้กันบ้ า งไหม คนเก่งคนฉลาดจริงๆคือการรู้จักวางตัว เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คนฉลาดเขา

ทำบ่อยคนฉลาดต้องแกล้งโ ง่ ยิ่งเป็นคนฉลาดเท่าไร ก็ยิ่งต้อง เสแ ส ร้ งแกล้ง โ ง่ บ้ า ๆ บอๆ รู้จักวาง

ตัวคือหนึ่งวิธีใช้ชีวิตอย่ างชาญฉลาด บางครั้งอาจแกล้ง โ ง่ บ้ า ง เพื่อใช้ชีวิตง่ายขึ้นรอดจากภ ยั นตร าย

รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายแบบไม่ย ากเย็น

ขอบคุณที่มา  t o d a y . l i n e . m e

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรู้

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …