Home เตือนใจ คุณสมบัติ 10 ประการของผู้ที่เก่งและฉลาดจริง

คุณสมบัติ 10 ประการของผู้ที่เก่งและฉลาดจริง

0
70

สังคมทุกวันนี้ ดูย า กว่าใครรู้จริงหรือแกล้งทำเป็นรู้ว่าใครเก่งจริงหรือ แค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาด

หรือใครโ ง่ มันมีปรัชญาที่คลาสสิคมากคือ คนโ ง่ มักอวดฉลาดคนฉลาดมักแกล้งโ ง่ คนอวดเก่งอวดฉลาด

มักไม่ฉลาดจริงแต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการดังนี้

1. เป็นคนพูดเก่งแต่ ไม่พูดมากเพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้

สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์และสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเชิ งลบและไม่สร้างสรรค์

2. มีความรู้หลายด้านมากกว่า อาชีพที่ทำและมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนเก่งมัก เป็นนักพัฒนาตนเองและจะใช้

เวลาอย่ า งคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ า งมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สู ญ เ สี ย โอกาสโดยเฉพาะ

เวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

3. จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพมีสมดุลในชีวิตระหว่าง เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวและเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำคนเก่ง

และฉลาด มักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ า งสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมด

เวลางานก็สามารถให้เวลา สร้างความสุขการผ่อนคลายให้กับตนเองอยู่เสมอ

4. ไม่ใช้โซเชี ย ล มีเดีย ตลอดเวลาแต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้เป็นยุค

ของข้อมูลข่ าวส ารตลอด 24 ชั่ วโมงคนเก่งมักจะเลือกเ ส พแต่ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อ

นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการบริหารชีวิตและเป็นนักแบ่ ง ปั นเพื่อให้คนอื่นๆ ได้เส พ ข้อมูลดีๆ ที่เขาคัดสรร

มาอย่ า งดีแล้ว

5. กลับมายิ้มได้อย่ า งรวดเร็ว แม้จะมีสิ่งเ ล ว ร้ า ยเข้ามาในชีวิตก็ตามคนเก่งและฉลาดในการชีวิต จะสามารถ

ลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย า มเมื่อล้ ม ลงไม่มีใครไม่เคยผิดพล า ด หรือผิดหวังเพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุกข์ตลอด

เวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย า มเมื่อล้มลง

6. รู้ว่าตัวเอง มีความสามารถแต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจกับ ความสามารถของตนเอง คนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคนมี

ความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตั ด สินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้งที่เขา

ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ เขาจะมีเวลาดีใจไม่นานเพราะความสำเร็จนั้น เป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อ

นั่นคือ หาทางพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

7. ไม่ต้องเป็นผู้นำแต่ สามารถดึงความสามารถ ของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่ง และฉลาด

มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทาง และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติ

และนับถือ จากความรู้ความสามารถ วิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสียงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

8. ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริงว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่ง และฉลาด มักเป็นคน

ถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความ สามารถเกินงามแต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา

เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

9. อาจมีหรือ ไม่มีการศึกษาสูงหรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียง แต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอในยุคนี้ที่ คนเก่ง

สามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ ย า ก จะระบบโซเชี ย ล เน็ ต มีเดียการศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์

และผลงานต่างหากที่ดีจะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

10. ไม่เคยทำให้คนอื่น รู้สึกโ ง่ เมื่อเค้าทำผิดพล า ดแต่ให้โอกาส คำแนะนำและให้กำลังใจเสมอ คนเก่งและฉลาดมัก

เป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิด และพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิด

ของตนเองให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

ขอบคุณที่มา theviewpoints

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …