Home ความรู้ คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน นิสัยของเศรษฐี ที่ประสบความสำเร็จ

คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน นิสัยของเศรษฐี ที่ประสบความสำเร็จ

0
9

1. คนรวยชอบตั้งคำถามที่เป็นบวกและสร้างกำลังใจ คนจนและคนชั้นกลาง ชอบตั้งคำถามที่เป็นลบและ บั่ น ท อ น กำลังใจคนรวยมักจะคิดว่า ฉันจะสร้างรายได้เป็นเท่าตัว

ในปีนี้ได้อย่างไร ใน วิ ก ฤ ต ครั้งนี้มีโอกาสอะไรซ่อนอยู่บ้าง ฯลฯในขณะที่คนจนและคนชั้นกลางมักจะคิดว่า ทำไมเรื่อง แ ย่ ๆ ถึงต้องมาเกิดกับฉันด้วยโอกาสของคนเรา

ไม่เท่ากัน เป็นเพราะฉันเกิดมาจน ฯลฯ

2. คนรวยทำงานเพื่อหากำไร คนจนและคนชั้นกลาง ทำงานเพื่อจะได้ค่าจ้าง คนรวยมองว่านี่คือหนทางที่จะทำให้รวยได้มากกว่า แม้ว่าจะมีความ เ สี่ ย ง ในขณะที่คนชั้นกลางนั้น

มักจะไม่กล้า เ สี่ ย ง และอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าจึงมุ่งไปที่การหางานที่มีรายได้แน่นอน แต่รายได้จากการใช้แรงงานของตนเองนั้น มีน้อยคนที่จะรวยได้

3. คนรวยเน้นการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่ง คนจนและคนชั้นกลาง เน้นการเพิ่มของเงินเดือนเป้าหมายของคนรวยนั้นอยู่ที่ว่า ตนเองมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน

โดยมองที่ภาพรวมดังนั้น ถ้าเขามีหุ้นอยู่ การที่หุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เขาก็มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น โดยที่เขาไม่ต้องเสียภาษี แต่คนชั้นกลาง พ ย า ย า มทำงานเพื่อให้มีเงินเดือนสูงขึ้น

แต่เขาอาจจะลืมไปว่า เขาจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นด้วยสรุปก็คือคนรวยเน้นการ ล ง ทุ น ใช้เงินทำงานแทนตนเอง คนชั้นกลางเน้นการใช้แรงงานของตนเอง

4. คนรวยยอมรับการเปลี่ยนแปลง คนจนและคนชั้นกลาง ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง คนชั้นกลางรู้สึกว่า การเปลี่ยนแปลงจะคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ที่ตนเองเคยชินในขณะ

ที่คนรวยนั้นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงอาจนำมาซึ่งชีวิตที่ดีกว่า เขาคิดว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้น มักมีโอกาสที่เขาอาจจะคว้าไว้ได้ เบื้องหลังนิสัยนี้ อาจจะมาจากการที่คนรวย

มีความมั่นใจสูงกว่าคนชั้นกลาง ที่มักกลัวว่าตนเองจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ได้

5. คนรวยคิด ย า ว คนชั้นกลางคิดสั้ น คนจนคิดสั้ นที่สุด คนจนมักจะคิดอะไรแบบวันต่อวัน ทำนองหาเช้ากินค่ำคนชั้นกลางมัก จะคิดเป็นเดือนต่อเดือนนั่นคือคิดถึงวันเงินเดือนออก

แต่คนรวยจะต้องคิด ย า ว เป็นปี ๆ หรือเป็นสิบ ๆ ปี ในใจของคนจนนั้น เขามักคิดแต่เฉพาะเรื่องของความอยู่รอดเป็นหลักในขณะที่คนชั้นกลา คิดถึงเรื่องความสุขสบายจากการ

จับจ่ายใช้สอยสินค้าส่วนคนรวยนั้น เป้าหมายของพวกเขาชัดเจน เขาต้องการความเป็นอิสระทางการเงิน การคิด ย า ว นั้นมี พ ลั ง
ม ห า ศ า ล เพราะมันจะทำให้ เขาอดออม และ

ล ง ทุ น ร ะ ย ะ ย า ว ซึ่งจะทำให้เงินงอกเงยแบบทบต้นเป็นเวลานาน และนี่คือสูตรสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้คนมั่งคั่ง

6. คนรวยมีแหล่งรายได้หลากหลาย คนจนและคนชั้นกลาง มีเพียงหนึ่งหรือสองแหล่งข้อนี้ก็เช่นกัน ผมเองไม่แน่ใจว่าคนรวยมีรายได้จากหลายแหล่งเพร าะรวยแล้วจึง

ไป ล ง ทุ น ในทรัพย์สินหลาย ๆ อย่างหรือมีทรัพย์สินหลายอย่างจึงทำให้รวยแต่ที่ผมเห็นชัดเจนก็คือ คนชั้นกลางนั้นมักไม่
ล ง ทุ น ในทรัพย์สินที่มีความ เ สี่ ย ง ทำให้รายได้

มักจะมาจากเงินเดือนเป็นหลัก

7. คนรวยกล้ารับความ เ สี่ ย ง (ที่ได้มีการพิจารณาและไตร่ตรองดีแล้ว) คนจนและคนชั้นกลาง กลัวที่จะรับความ เ สี่ ย ง นี่เป็นนิสัยที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุดของคนจน และ

คนชั้นกลางในความเห็นของผม คนที่ไม่ยอมรับความ เ สี่ ย ง เลยนั้น มักพลาดที่จะได้รับผลตอบแทนดี ๆ โดยสิ้นเชิงส่วนคนที่กล้ารับความ เ สี่ ย ง (ที่ได้มีการศึกษาวิ เ ค ร า ะ ห์

มาเป็นอย่างดี) จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้โดยความ เ สี่ ย ง จริง ๆ นั้นจะมีน้อยมาก ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือ คนชั้นกลางส่วนใหญ่นั้นมักจะกลัวการ ล ง ทุ น ในหุ้น หรือ

ต ร า ส า ร การเงินที่มีความผันผวนของราคาโดยที่เขาไม่ พ ย า ย า ม ศึกษาว่า ใน ร ะ ย ะ ย า ว แล้วมันอาจจะมีความคุ้มค่ากว่าการฝาก เงินในธนาคารมากในอีกมุมหนึ่ง คนที่กล้า

รับความ เ สี่ ย ง อย่าง บ้ า บิ่ น เช่น คนที่เล่นหุ้นวันต่อวัน ก็ไม่ใช่นิสัยของคนรวยคนรวยนั้นจะต้องรับความ เ สี่ ย ง เฉพาะที่มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น

8. คนรวยเรียนรู้และเติบโตตลอดชีวิต คนจนและคนชั้นกลาง คิดว่าการเรียนรู้จบที่โรงเรียนนิสัยการเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ นี้ ผมคิดว่าเป็นหัวใจเศรษฐีจริง ๆ เพราะในความรู้สึกของผมเอง

การเรียนรู้จากโรงเรียน เป็นเพียงพื้นฐานที่เรานำมาศึกษาต่อด้วยตนเองได้และเวลาหลังจากการเรียนในโรงเรียนนั้น ย า ว มากเป็นหลายสิบปี ดังนั้น ความรู้ส่วนใหญ่จึงควรเกิดขึ้น

หลังจากที่เราเรียนจบจาก โรงเรียน โดยนัยของข้อนี้คนรวยจึงน่าจะมีนิสัยรักการอ่ า น หรือการหาความรู้ต่อไปเรื่อย ๆในขณะที่คนชั้นกลางนั้นพอเรียนจบ ก็มักจะไม่สนใจอ่ า นหนังสือ หรือ

หาความรู้ใหม่ ๆและความรู้ที่ผมคิดว่าคนจนและคนชั้นกลางพลาดไป เพราะไม่มีการสอนในโรงเรียนก็คือความรู้ทางด้านการเงินที่คนรวยมักจะศึกษาต่อ เพราะเห็นถึงความสำคัญ และ

อาจนำไปสู่ความมั่งคั่งได้

9. คนรวยพูดเกี่ยวกับเรื่องไอเดีย คนชั้นกลางพูดเกี่ยวกับสิ่งของ คนจนพูดถึงเรื่องของคนอื่น นี่ไม่ได้หมายความว่า คนรวยไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของหรือคนอื่นแต่หมายถึงว่า

คนรวยจะพูดถึงเรื่องของคนอื่นน้อยกว่าคนจน และมักจะเป็นคนที่มีแนวความคิดดี ๆ หรือมีมุมมองต่าง ๆ มากกว่าคนชั้นกลางและคนจน เบื้องหลังของนิสัยในเรื่องนี้คงอยู่ที่ว่า

คนรวยนั้นมักจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนจนซึ่งมักจะชอบซุบซิบนินทาเป็นนิจสิน ในขณะที่คนชั้นกลางอาจจะเน้นการทำงาน ประจำชอบพูดถึงเรื่องรถยนต์ ดนตรี

การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

ขอขอบคุณ pattanakit

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…