Home ความรัก จงรักคนที่เขาหวงแหนคุณ ที่เหมือนดั่งเพชร

จงรักคนที่เขาหวงแหนคุณ ที่เหมือนดั่งเพชร

0
52

เพชรยังคงสวยงามเท่าเดิม แม้คน ต า บ อ ด คนหนึ่ง จะค ลำดูแล้วบอกว่ามันเป็นแค่ก้อนหินเพลง

ของโมส า ร์ทยังคงไพเราะเหมือนเดิม แม้คน หู ตึ ง คนหนึ่งจะบอกว่าเขาได้ยินแค่เสียงเครื่องสาย

สีกันผักยังคงเป็นอ า ห า ร ที่มีประโยชน์ ไม่เปลี่ยนแปลงแม้คนไม่ชอบกินผั กคนหนึ่งจะบอกว่า

ผมรัง เ กี ย จ มันฉะนั้นโปรดจำไว้ให้ดีว่า คุณค่าของสิ่งสิ่งหนึ่งไม่เคยหมดไป เพียงเพราะใครคนหนึ่ง

มองไม่เห็นคุณค่าของมัน และคุณค่าของคุณก็เช่นเดียวกัน จงเลือกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็นเพชรอัน

เจิดจ้าไม่ใช่แค่หินธรรมดาก้อนหนึ่ง

1. ความรัก อาจไม่ใช่การนั่งมอง ต า กันทั้งวัน แต่คือการมองไปที่ขอบฟ้า แห่งความฝันซึ่งหล อ ม

รวมเราเป็นหนึ่งเดียว

2. ถ้าอย ากประสบความสำเร็จในความรัก จงเลิกฝื นใจคนอื่น ถ้าอย ากประสบความสำเร็จในชีวิต

จงหัดฝื นใจตัวเอง

3.. ข้อดีคือสิ่งที่ดึ ง ดู ดคนสองคนเข้าหากัน แต่การเข้าใจและยอมรับในข้อเสียเท่านั้นที่จะทำให้

คนสองคน ไม่เดินหนีจากกันไป

4.. รู้จักความรักแต่ไม่รู้จัก ความไม่แน่นอนก็ต้องเจอกับ ความทุ ก ข์ อย่ างแน่นอน

5.. ความเข้าใจ คือ ลมห ายใจ ของความรัก

6. ในวันที่ใจเธอไร้รักไฉนโลก จึงห ม ดสิ้ นซึ่งสีสัน

เธอจะเรียกร้องรักจากใครกัน เมื่อในใจเธอนั้นยังไม่มีเมื่อไม่รู้จักการ ที่จะให้แล้วจะมาขอสิ่งใดในวันนี้รักที่ดี

เริ่มจากรักที่เธอมีเต็ม ล้นป รี่จนพร้อมพลีเผื่อผู้คน

7.. มีคู่ ก็ดี เพราะมันเเปลว่า เรากำลังอยู่อย่ างไม่เดียวดาย ไม่มีคู่ก็ดีเพราะมันเเปลว่าเรากำลังอยู่

อย่ างมีตัวเลือกมากมาย

8.. ความรักคงดีตรงที่มันสามารถ ย่อขนาดจั ก ร ว าลอันกว้างใหญ่ให้เหลือพื้นที่เท่าใจเพียงสองดวง

9.. ในย ามที่เรากำลังมอบความรัก ให้ใครสักคนเราไม่เคยรู้สึกสงสัย หรือสับสนว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร

10. บางครั้งความรัก อาจไม่ได้เข้ามาเพื่อคงอยู่ แต่เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโต

11. คนที่เราเลือกจะรักและใช้ชีวิตอยู่ด้วย ไม่ใช่คนที่เราหาข้อเสียไม่ได้ แต่คือคนที่มีข้อเสียซึ่งเรารับได้

12. ความรักที่ดีต้องทำให้เรารู้สึก เติมเต็ม เติบโต ไม่ใช่ต กต่ำ

13. แม้แต่หัวใจตัวเอง เรายังบั ง คั บให้หยุดเต้นไม่ได้ แล้วจะไปบั ง คั บหัวใจคนอื่นให้มาเต้นเพื่อ

เราได้อย่ างไร

14. คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ ทุกอย่ างแต่เป็นคนที่เราอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าทุกอย่ างสมบูรณ์

15. ยิ่งเรารักตัวเองอย่ างเเท้จริงมากเท่าไร เราก็จะยิ่งยอมให้คนอื่น ห ล อ ก น้อยลงเท่านั้น

16. เมื่อความรักจบ ขอให้นิ่งสงบแล้วพิจา ร ณ าตัวเองเสียก่อน อย่ าเพิ่งรีบร้อนคบใครเพราะแค่อย าก

ลืมคนเก่าเพราะนั่นคื อ ก ารก้าวเข้าไป อยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ด้วยคุณภ าพของใจที่เท่าเดิม

17. คนบางคนผ่านเข้ามา เพื่อให้เรารักส่วนคนบางคน ผ่านเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักที่จะรักตัวเอง

18. เวลาเลิกกับใครอั ต ร าความ เ จ็ บ ใจ จะแ ป รผันตามอั ต ร าความสุขที่เราไปฝากไว้ให้อีก

ฝ่ายควบคุม

19. บางครั้ง ความรักผ่านเข้ามา ในฐานะพรบางครั้งความรักผ่านเข้ามา ในฐานะครูผู้สอนเมื่อความรัก

เป็นพรอย่ าลืมขอบคุณ แล้วเราจะมีความสุขยิ่งขึ้นเมื่อความรัก เป็นครูผู้สอนอย่ าลืมเรียนรู้แล้วเราจะมี

ความ ทุ ก ข์ น้อยลง

20. ย ามมีคู่หมั่นเรียนรู้ ความรักย าม อ ก หั ก หมั่นเรียนรู้ความจริง

ขอบคุณที่มา p r e d i c t-j 5 5

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรัก

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …