Home ชีวิต อย่าให้เพื่อนยืมเงิน จากเพื่อน อาจกลายเป็น ศัตรูได้

อย่าให้เพื่อนยืมเงิน จากเพื่อน อาจกลายเป็น ศัตรูได้

0
21

ถ้าไม่อย ากเสียเพื่อน อย่ าให้เพื่อนยืมเงิน ส่วนคนยืมเงินเขา แล้วคืนเถอะ หากคุณเคยให้เพื่อนหรือใครสักคนยืมเงิน เชื่อว่าคงจะเข้าใจลึกซึ้ง ถึงความหมายของประโยคที่ว่า

“ถ้าไม่อย ากเสียเพื่อน อย่ าให้เพื่อนยืมเงิน” ตอนมายืมสุดเศร้า เล่าความลำบาก แต่เมื่อถึงกำหนดไม่ยอมคืน บางคนต้องบากหน้าไปทวง แต่ก็ยังไม่ได้คืน ต้องเสียเพื่อนไป

เพราะเงินไม่เท่าไหร่มาหลายคนแล้ว แม้เราจะทำอะไรเขาไม่ได้ แต่บาปก ร ร มทำหน้าที่ของมันเสมอ

นักคิดนักเขียนแนวธรรมะ ที่ล่าสุดในเขียนในหัวข้อ ยืมเงินแล้วไม่คืน จะได้รับผลก ร ร มอย่างไร ไว้อย่างน่าสนใจโดยสรุปได้ว่า ผล
ก ร ร มของการยืมเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เพราะจะแปรไปตามเจตนาของผู้ยืม บางคนยืมแล้วเจตนาจะคืนแต่มีเหตุให้ไม่สามารถคืนได้ ผลก ร ร มย่อมแตกต่างจากผู้ที่ยืม และมีเจตนาว่าจะไม่คืน หรือบอกผลัดไปเรื่อยๆ

ทำให้ผู้ให้ยืมเดือดร้อนใจ เป็นก ร ร มทางใจ อยู่ที่จะเลือกต่อเ ว ร หรือหยุดเ ว ร แม้ในทางโลกจะเหมือนเราเสียเงินให้เขาฟรีๆ แต่ทางธรรมคือเรายกหนี้ก ร ร มให้เขาไปแบกแทน

ให้ลองย้อนตั้งคำถามกับตนดูว่าสมควรจะโกรธแค้นตัวต า ยตัวแทนนี้อยู่หรือไม่ โดยเนื้ อหาของบทความฉบับเต็มมี ดังนี้ ยืมเงินแล้วไม่คืน ผลอาจไม่เหมือนกัน ต้องดูที่ตัวก ร ร ม

ของแต่ละคน เมื่อรู้ว่าก ร ร มเป็นอย่างไร ก็จะพออนุมานถูกว่า ผลก ร ร มน่าจะประมาณไหน รูปแบบของก ร ร ม แปรไปตามเจตนา รวมทั้งความสามารถ ที่จะทำให้สำเร็จ

ตามเจตนาด้วย เช่น บางคนยืมด้วยความตั้งใจคืน อาจมีข้อสัญญาชัดเจนว่า จะคืนเมื่อใด ให้หรือไม่ให้ด อกเบี้ ย แล้วคืนได้ตามนั้น พร้อมของแถมตามข้อตกลง ผลที่เกิดขึ้นทันที

คือความผูกพันในทางดี เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกันและกัน ฝ่ายให้ ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาส ฝ่ายรับ ถือว่าได้บุญที่ได้ทำตามที่พูด มีความสุข มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่

บางคนยืมด้วยการตั้งใจคืน เสร็จแล้วคืนไม่ได้ ชนิดสุดวิสัย อย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจโกง ไม่ได้ผิดศีลข้อ ๒ แต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบัน คือ ความ ท ร ม าน ใจ การขาด

ความนับถือตัวเอง และการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น ส่วนผลในชาติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้ อ เช่นที่ให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืน เพราะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เป็นต้น

บางคนยืมด้วยความตั้งใจเรื่อยๆมาเรียงๆ ไม่ ฟั น ธง ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไร คิดเผื่อไว้แค่แผ่วๆว่า เดี๋ยวมีมากๆค่อยให้ แบบนี้เหมือนก้ำกึ่ง เพราะทำไปๆมีสิทธิ์พลิกจาก

‘เดี๋ยวจะคืน’ เป็น ‘ไม่คืนดีกว่า’ เอาได้ง่ายๆ ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆหมด พอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้ แต่เกิดความเสียดาย ความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจ

รู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชีกู แปลว่าเงินกู เรื่องอะไรจะให้มันหายไปอยู่ในมือคนอื่น ความสำคัญมั่นหมายว่า ‘ของตู’ ทั้งๆที่ไม่ใช่นั่นแหละ คือมุขเด็ดที่กิเลสบงการให้ก่อบาปกันดื้อๆ

ผลทันทีคือมีจิตอ่อนแอ คิดอะไรแบบเด็กๆ อยู่บนเส้นทางของคนเหลวไหล ข้างหน้าจึงสมควรกับชะตา ที่ดูเหลวไหลไร้เหตุผล วันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์ที่ยั่งยืน อีกวันกลับ

ละลายหายไปราวกับความฝัน เป็นต้น บางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรก แต่มาหว่านล้อมล่อหลอกว่าจะคืน พร้อมด อกเบี้ ย
มหาศาลบานตะไท ที่มายืมตรงนี้ก็เพียงเพราะ

อย ากประชดแบงก์ที่กู้ย ากกู้เย็นนัก อันนี้ผิดศีลข้อ ๒ เต็มๆ เพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือเอาทรัพย์ ที่เจ้าของมิได้ยกให้ และการผิดแบบนี้แถมพกข้อ ๔ มาด้วย ฉะนั้น

ในที่ที่ก ร ร มเผล็ดผล โทษสถานเบาในโลกมนุษย์ คือต้องเหมารวมทั้งผลของ การผิดข้อ ๒ และ ๔ รวมกันสองกระทง ผลของข้อ ๒ คือเป็นผู้มีทรัพย์พินาศด้วยเหตุร้ า ย

ผลของข้อ ๔ คือเป็นผู้ถูกหลอกลวง ถูกใส่ร้ า ยพูดง่ายๆว่า มีสิทธิ์เสียทั้งทรัพย์ เสียทั้งชื่อเสียง ด้วยการถูกใส่ร้ า ย ใส่ไคล้ หรือถูกต้มตุ๋นล่อลวงได้ ส า ร พัด แต่ข้อเท็จจริง

เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัส คือ คน โก ห ก เป็นนิตย์ ที่จะทำชั่ วอะไรไม่ได้นั้นไม่มี ยิ่งถ้ามาถึงขั้น โก ห ก เพื่อเชิดเงินคนอื่นได้ ทำให้เขาเดือดร้อนหน้าตาเฉยได้ ก็แปลว่า

ต้องทำบาปร้ า ยกาจได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆ ฉะนั้น โทษทัณฑ์ที่แท้จริง ก่อนจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์ จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นๆกันขณะเป็นมนุษย์ ในฐานะคนถูกโกง

ก็ต้องระลึกด้วยว่า เกมก ร ร มยังไม่จบ คนถูกโกงก็ต้องมีก ร ร มในขั้นต่อไป เมื่อทวงแล้วไม่คืน เมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จ (เพราะมักไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกัน)

ที่สุดก็เหลือก ร ร มทางใจ จะคุมแค้น อย ากลงมือแก้แค้นให้หายเจ็ บใจ หรือจะเลือกเชื่อว่านี่เป็นโอกาสดี ชาตินี้ได้รู้จักศาสนาที่สอนเรื่องเหตุและผล ทำเหตุอย่างไรมา

ก็ต้องได้ผลอย่างนั้นบ้าง รู้แล้วเราจะเลือกต่อเ ว ร หรือหยุดเ ว ร ทางโลกเหมือนยกให้เขาได้เงินไปฟรีๆ แต่ทางธรรมคือยกหนี้
ก ร ร มให้เขารับไปแบกแทน ในเมื่อมีตัวต า ย

ตัวแทนมารับช่วงถึงที่ เราสมควรแค้นเคืองหรือขอบคุณ

ขอขอบคุณที่มาจาก : palungjit.org

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…