Home ชีวิต ใช้เงินจนมองไม่เห็นอนาคต เตรียมลำบากได้เลย

ใช้เงินจนมองไม่เห็นอนาคต เตรียมลำบากได้เลย

0
15

1. ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินสดเท่าไหร่

ได้เงินมาเท่าไหร่ ก็ใช้ไปเท่าที่มี เงินหมดก็เบิกธนาคารออกมาใช้อยู่เรื่อย ๆไม่มีการ

กันเงินไว้เป็นก้อนเป็นประเภทว่าประเภทไหนใช้ได้เมื่อไรพูดง่าย ๆ คือ ไม่เคยทำบัญชี

รายรับรายจ่ายของตนเอง อย่างเป็นกิจจะลักษณะ

2. รายได้ต่ำแต่มีรสนิยมสูง

คนประเภทนี้คือ พวกที่ชอบใช้จ่ายเงินเกินตัว จนแต่ไม่เจียมเวลาได้เงินมาก็คิดถึงแต่

เรื่องจะใช้เงินอย่างไร จนหมดไม่เหลือเก็บแถมยังเหนียวหนี้โดยเฉพาะหนี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต

ที่มักประวิงเวลาตัวเอง ด้วยการทยอยจ่ายแต่จ่ายหนี้ขั้นต่ำ ทำให้ต้องเสียค่าดอกเบี้ย และ

ค่าธรรมเนียมทบต้นหลายตลบกว่าจะรู้ตัวก็หมดทั้งบัญชี ไม่มีเหลือให้เบิก คราวนี้ละต้อง

กู้หนี้ยืมสินให้เสียดอกเบี้ยหนักขึ้นไปอีก

3. บริหารเงินแบบไม่มีความรู้

เห็นใครเขาฮิตอะไรก็แห่ไป ล ง ทุ น ตามเขา ซื้ อ ทอง ซื้ อ หุ้นแบบไม่เคยทำการบ้าน วัน ๆ ก็

เอาแต่ตามกระแสโดยไม่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งไม่มีการจัดสรรสินทรัพย์

ที่ดีพอซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง สำหรับใครที่มีพฤติกรร ม การใช้จ่าย

เงินแบบข้างต้นอยู่ควรเปลี่ยนพฤติกรรม แ ย่ ๆ ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปและหันมาใส่ใจในเรื่อง

ของการใช้เงินอย่างมีสติ ชาญฉลาดจะทำให้เรา มีเงินเก็บไว้ใช้ใน ย า ม จำเป็นอย่างแน่นอน และ

นี่คือวิถีแห่ง กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต

4. ไม่วางแผนการเงิน

การมีเป้าหมาย ทางการเงิน จำเป็นต้องวางไว้ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและ ร ะ ย ะ ย า ว คนที่

ไม่วางแผนจึงมักจะพบว่า ตัวเองมักมีเรื่องเร่งด่วนอื่นโผล่มาก่อนถึงเป้าหมายเป็นระยะ ๆ

ระหว่างการออมเช่น อยาก ซื้ อ รถเพราะต้อง ย้ า ย ที่ทำงานใหม่ เดินทางไกล และเดินทาง

ลำบากกว่าเดิม , อยากได้สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ที่เห็นใน โ ฆ ษ ณ า หรือแม้แต่อยากต่อเติม

ห้องนอน ฯลฯสิ่งเหล่านี้ ที่ไม่ได้อยู่ในแผนจะทำให้เราหยุดออมสำหรับเป้าหมายวัยเกษียณแล้ว

หันไปจ่ายเพื่อเรื่องอื่น ๆ ที่คิดว่าสำคัญกว่าและไม่ได้อยู่ในแผนไว้แต่แรกจนทำให้การออม

สำหรับ เป้าหมายหลักลดระดับความเข้มข้นลงไปจากความต้องการ

5. ใช้จ่ายแบบไม่รอบคอบ

บางคนประม าท เพราะคิดว่าตัวเอง มีหลักประกันในอนาคต เช่นคิดว่ายังมีเงินจากกองทุน

ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฯลฯ สำรองอยู่

เสมอโดยหลงลืมไปว่า รายได้ จากกองทุนเหล่านี้ พอถึงเวลาเข้าจริง ๆ ก็ไม่เพียงพอสำหรับ

ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณหรือ เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความ เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย

ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน

6. ก่อหนี้ไว้จนเกินตัว

เพราะเป็นหนี้ จึงเป็นเหตุให้ต้องเอาเงิน ที่จะได้มาในอนาคตไปหักหนี้ที่ก่อไว้ เช่นปล่อยให้

ตัวเองเป็นหนี้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ทับถม จนต้องกู้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินจาก

กองทุนบำเหน็จบำนาญ เงินจาก ป ร ะ กั น ชี วิ ต จนท้ายที่สุดไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณ

ขอขอบคุณ บ ท คั ด ย่ อ จ า ก ห นั ง สื อ ยิ่ ง จ่ า ย ยิ่ ง ร ว ย

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…