Home ชีวิต 7 ข้อคิดคนจีน ที่ทำให้เขา มีชีวิตที่ร่ำรวย มั่นคง

7 ข้อคิดคนจีน ที่ทำให้เขา มีชีวิตที่ร่ำรวย มั่นคง

0
45

วัฒนธรรมไทย ได้ถูกผสมผสาน ด้วยกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีความหลากหลาย

ในเชื้ อ ช าติ ศาสน า และความเชื่อต่าง ๆ แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่ได้ทำให้ความหลากหลายเหล่านี้

กลายเป็นสิ่งที่กระทบต่อ วิถีความเป็นไทย โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีอยู่มากมาย

หลายล้าน คนในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมและ ประเพณีวัฒนธรรม ที่ผสม

ผสานความเป็นไทยกับจีน

ข้อคิดที่คนไทย ควรเรียนรู้จากวิถีชีวิตแบบชาวจีน

1. คนจีน ถือว่า ความกตัญญูกตเวที เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะรากฐานความคิดเหล่านี้ ได้

ถูกสืบทอด มาจากความเชื่อทางศาสน า เต๋าและขงจื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักคำสอนของ

ศาสนาพุทธด้วย

2. ในวันสำคัญของจีน อย่างเช่น วันตรุษจีนหรือ วันขึ้นปีใหม่ ตามปฏิทินแบบจีน คนจีน

จะสอนให้ลูกหลานได้ระลึกถึงบุพการี และให้ความสำคัญ กับการพบปะญาติพี่น้อง มากกว่า

การทำงานหนักหรือ สาละวนไป กับการทำงานบ้าน ซึ่งจะต้องใช้เวลามาสังสรรค์กัน

3. คนจีน มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน จากปรัชญาที่ส่งต่อกันมาแต่ละรุ่น ว่า

เสื่อผืน ห ม อ น ไป ก็สร้างชีวิตได้

4. การค้าขาย ถือว่าเป็นอาชีพ ที่ก่อร่างสร้างเนื้ อ สร้างตัวสำหรับชาวจีน

5. อวยพรในสิ่งที่ดีงามต่อกัน อาทิ คำอวยพรที่ดี ๆ ให้แก่กันเพื่อเป็นกำลังใจในการเริ่มต้น

ตรุษจีนซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ ซึ่งแปลเป็นไทย ได้ว่าปีใหม่นี้ ขออวยพรให้ท่าน สุขสมหวัง

ทุกสิ่งทุกอย่าง และขอให้ร่ำรวยเจาไฉจิ้นเป้า ที่แปลว่า ขอให้เงินทองไหลมาเทมา มีทรัพย์

สมบัติเงินทองเข้าบ้านจู้หนี่เจี้ยนคัง ซึ่งแปลว่า ขอให้คุณสุขภ าพ แข็งแรง ไม่มีโร ค ภั ย

ไ ข้ เจ็ บหรือคำอวยพร คล้าย ๆ คนไทย ที่ขอให้มีอายุยืนย าว อย่างวลีที่ว่า จู้หนี่ฉางโส่ว

6. คนจีนให้ความสำคัญ กับความเป็นพี่น้อง และมิตรสหาย ที่จะต้องถือความจริงใจ รักใคร่

สามัคคี จะเห็นได้ว่า ข้อคิดจากวิถีชีวิตแบบชาวจีน เป็นสิ่งที่ดีงาม สามารถใช้เป็นหลักคิด และ

วิธีคิดในการสร้างชีวิต ของแต่ละบุคคลได้ โดยสิ่งเหล่านี้ เกิดจากการสั่งสอน ถ่ายทอด

ความคิดและการมีแบบอย่างที่ดีต่อกัน

ผู้เขียนเชื่อว่า การเรียนรู้ วิถีชีวิตแบบชาวจีน ซึ่งผสมผสานอยู่ในสังคมไทย ที่มีความหลากหลาย

ด้วยวัฒนธรรมจีนอยู่ด้วย นอกจากก่อให้เกิดความหลากหลายทั้งด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

อาห ารการกินและภูมิปัญญาแบบจีนอีกมายมายแล้ววิถีชีวิตที่มองเห็นกันได้ ก็สามารถนำมา

ประยุกต์ ปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดีกับวิถีชีวิตแบบไทยผู้เขียนขอส่งเสริมให้เรียนรู้ และนำวิธีคิด

แบบคนจีน มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งปรัชญาการใช้ชีวิตด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และ

อดทนจะเป็นพลั ง ใจภายในที่สำคัญให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาและ ประสบความสำเร็จได้

เพราะการเรียนรู้และนำวิธีคิดที่ดี จากแบบอย่างที่ดี ย่อมเป็นแนวทางในการเดินตามรอยของ

ความสำเร็จได้ไม่ย าก

ขอขอบคุณ i n t r e n d.t r u e i d

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…