Home เตือนใจ 9 นิสัยแบบนี้ของผู้หญิง ที่สามารถเป็นพลังบวกให้คนรอบข้างได้

9 นิสัยแบบนี้ของผู้หญิง ที่สามารถเป็นพลังบวกให้คนรอบข้างได้

0
832

1.ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่คิดบวก จะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆ แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตาหรือบุคลิกท่าทาง

ที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

2.มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุข จะเป็นคนคิดบวกเสมอมีความหวังกับอนาคต และเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผลออกมาดี

ที่สุดในตอนสุดท้ายทัศนคติที่ดีเหล่านี้ ส่งผลให้ระดับความเ ค รี ย ดลดลงด้วยเช่นกัน

3.มีพ ลั งขั บเคลื่อนและกระตื อ รื อล้น

คนที่คิดบวก พร้อมที่จะเ ผ ชิ ญความท้าท าย กับปัญหาและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกระตื อรื อ ล้ น

4.ยอมรับความไม่แน่นอน ของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิต ไปตามความเป็นไปของสังคมผ่านการคิด และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล

ให้ดีที่สุดและอย่ าวิต ก กั ง ว ลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละ เล ยหรือไม่

นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมีแบบแผนและรอบคอบ อยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดและทำ

ปัจจุบันให้ดีที่สุด

5.ซื่ อ สั ต ย์กับตัวเอง และคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่า เป็นใครและพร้อมจะแสดงตัวตน อย่ างตรงไปตรงมากับคนอื่นรวมถึง

จะไม่แสดงอ าร มณ์ความเชื่อ หรือทัศนคติที่ขั ดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6.ใช้ภาษาสื่อส า ร เชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่น และสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิด

ปัญหาตามมา

7.อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวก จะปล่อยให้อดีตผ่านไปทั้งข้อผิ ดพ ล าดและความสำเร็จครั้งก่อน เพื่อจะมองและสร้างสรรค์

ปัจจุบันให้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆ แค่“ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ”ก็พอแล้ว

8.ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ ทำจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงล บทำให้เกิดความ

ไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนจากการดู ถู กตัวเองเป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง

สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไป จะดีหรือไม่อย่ างไรทุกอย่ าง ล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9.ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปตลอด แม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกิน

ไปโดยเฉพาะความทุ ก ข์หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแ ง่ร้า ย ลองเปลี่ยนความคิดและ

ปล่อยวางกับบางเรื่องหั นมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ขอบคุณที่มา g o o d l i f e u p d a t e

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …