Home ความรู้ 9 ลักษณะของ “ผู้หญิงมีบุญ” จะเห็นได้ชัดมากกว่าคนทั่วไป

9 ลักษณะของ “ผู้หญิงมีบุญ” จะเห็นได้ชัดมากกว่าคนทั่วไป

0
650

หลายคนยังไม่รู้ว่า ผู้หญิงที่มีบุญเขามีลักษณะแบบไหนไม่แน่นะ คุณเองก็อาจจะมีเหมือนกัน 9 ลักษณะ

ผู้หญิงที่มีบุญมากกว่าใครหยิบจับอะไร ก็เป็นเงินเป็นทองมีความมั่งคั่ง

1 สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภ าพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ ตามกำลังของบุญ ฤ ท ธิ์ไม่เป็น

คนที่ร้อน ร น ก ร ะว นกระวา ยสั บ ส่ า ยวุ่นวา ย ในสิ่งที่ไม่เป็นส าระในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม้จะ

ตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2 ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแ ป รสภ าพให้เป็นตัว ค ว บคุ มบริหารจัดการตามกำลังของบุญฤ ท ธิ์

ทำให้เกิดความกลัวความละ อ า ยต่อบ า ปต่อก ร ร มความผิดน้อย ใหญ่ทั้งในที่ลั บและที่แจ้งเห็นถึง

ความเ สี ยห ายหลายภ พหลายชาติ เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคมอย่ างมากมาย

มหาศาล

3 รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแ ป รส ภ าพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤ ทธิ์

ไม่ใจร้ อ น ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต

4 อดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแ ป รส ภ าพให้เป็นพ ลั งงาน เข้ม แ ข็ ง ตามกำลังของบุญฤ ทธิ์ทำให้

มีความอดทนที่เป็นหนึ่ง เป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิด มาจากความอดทนอดทน

อย่ างมีความสุข

5 ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแ ป รส ภ าพให้เป็นคนที่รู้จัก การวางตามกำลังของบุญฤ ท ธิ์ไม่เป็นคน

ที่แ บ กทุกอย่ างที่ขวางหน้ายึ ดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

6 ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแ ป รส ภ าพให้เป็นความเข้มแ ข็ งกล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤ ทธิ์

ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุป ส ร รคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บ ริ สุ ทธิ์ความ

เป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้ น

7 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแ ป รส ภ าพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของ

บุญฤ ทธิ์ทำให้เกิดพ ลั งแห่งความสงบแห่งจิต แห่งใจไม่ฟุ้ ง ซ่ าน รำค าญใจ ไม่คิดเป็นทุ กข์ความ

คิดทุกความคิดล้วนนำมา ซึ่งความเบิกบานก า ยใจไม่คิดเบิกความทุ กข์มาใช้ก่อน

8 ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแ ป รส ภ าพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต

ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำ น า จบุญ

ก ร ร ม ที่ทำไว้บ่ นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสี ยใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่ างนั้น มันคือ

ผลแห่งก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

9 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแ ป รส ภ าพให้เป็นความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤ ทธิ์เป็น

ผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ป ล่ อ ยชีวิตให้ต กไปในกระ แ ส ของความโ ล ภความโ ก ร ธความ

ห ล งจิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ขอบคุณที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรู้

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …